၄ညအိပ္ ၅ရက္ ဒါနန္း-ဘန္နဟင္လ္း-ေဟြအန္း- ဟႏိြဳင္း-ဟေလာင္းေဘး ခရီးစဥ္

(၂၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ ~ ၀၁ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၉ ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္ ခရီးစဥ္)

Price - 654 USD


DATE Flight No. SECTOR DEPT ARRV
28.December.2018 VN.956 Yangon - Hanoi 18:55 21:25
31.December.2018 VN.136 Hanoi - Da Nang 08:00 09:20
01.January.2019 VN.172 Da Nang - Hanoi 13:00 14:20
01.January.2019 VN.957 Hanoi - Yangon 16:30 18:00

Day 1: YANGON-SAIGON-DA NANG

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ ညေန ၀၆း၅၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ Vietnam Airlines ေလယာဥ္ VN.956 ျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ဗီယက္နမ္စံေတာ္ခ်ိန္ ည ၀၉:၂၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟႏိြဳင္းေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွကာ ေလဆိပ္တြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္မွ လာေရာက္ ႀကိဳဆိုပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကယ္သံုးပြင့္ အဆင္႔ရွိ May Devilla Hotel (or) Similar 3 Star Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check In ၀င္၍ တစ္ညတာ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။

Day 2: HOI AN - HALONG BAY

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး လြတ္လပ္ေရးေၾကျငာစာတမ္း ဖတ္ၾကား သည့္ Ba Ding Square ၊ ဟိုခ်ီမင္း ရုပ္ကလပ္ထားရိွရာ ဟိုခ်ီမင္းျပတိုက္ Ho Chi Min Mausoleum ၊ ကိုလိုနီေခတ္က ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ေသာ ျပင္သစ္လက္ရာ The Presidential Palace ၊ ဟိုခ်ီမင္းေနထိုင္ခဲ႔ေသာ ေျခတံရွည္သစ္သားစံအိမ္ေလး House on Stilit ၊ One Pillar Pagoda ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ ကြန္ျဖဴးရွပ္အဆိုအမိန္႔မ်ား သင္ၾကားရာ ပထမဦးဆံုးေသာတကၠသိုလ္ Temple of Literature Ngoc Son Temple ၊ ဒ႑ာရီပံုျပင္မ်ားႏွင့္ ျပည္႔နက္ေနေသာ Hoan Kien Lake ၊ ႏွစ္သက္တမ္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရိွေနေသာ Quoc Pagoda ႏွင့္ West Lake တို႔သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ ကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကို အသင္းႀကီး မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လွပဆန္း က်ယ္ေသာ လႈိဏ္ဂူ ႏွင့္ ကၽြန္းငယ္မ်ားရိွရာ Halong Bay ပင္လယ္ေအာ္သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ကားေမာင္း ၾကာခ်ိန္ ၄ နာရီခန္႔ ၾကာၿပီးေနာက္ ဟေလာင္ေဘးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရိွၾကပါမည္။ ဟေလာင္းေဘးသို႔ ေရာက္လွ်င္ ၾကယ္သံုးပြင့္ အဆင့္ရွိ Lang Chai Hotel or Similar Hotel 3 Star သို႔ သြားေရာက္ Check In ၀င္ၾကပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညစာကို Local Restaurant သို႔ သြားေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Halong Night Market သို႔ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ေစ်း၀ယ္ ထြက္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဟိုတယ္ သို႔ ၿပန္ၿပီး တစ္ညတာ ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 3: HANOI - DA NANG – BA NA HILL - HOI AN

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ သာယာလွပသည့္ ဟေလာင္းေဘးအလွကို ခံစားရင္း ဟေလာင္းေဘး ပင္လယ္ေအာ္ထဲရွိ Thein Cung Cave ႏွင့္ Dau go grotto တုိ႔သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ ကို Boat ေပၚတြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႔ သို႔ ၿပန္လည္ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ကာေမာင္းခ်ိန္ ၄ နာရီခန္႔ ၾကာၿမင့္ၿပီးေနာက္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႔ သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Ha Noi ၿမိဳ႔ ရွိ အလြန္စည္ကားသည့္ Ancitent Street သို႔ သြားေရာက္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ၾကပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ညစာ ကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၾကယ္သံုးပြင့္ အဆင့္ရွိ Santabarbara 3 Star Hotel (or) Similar Hotel သို႔ သြားေရာက္ Check In ၀င္ၿပီး တစ္ညတာ အိပ္စက္ အနားယူၾကပါမည္။

Day 4: HANOI - DA NANG – BA NA HILL - HOI AN

ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ မွ Check out ၿပဳလုပ္ၿပီး ဒါနန္းၿမိဳ႔ (Da Nang) သို႔ ထြက္ခြာရန္ အတြက္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႔ ရွိ Noi Bai ေလဆိပ္သို႔ ၿပန္လည္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ေလဆိပ္ သို႔ေရာက္လွ်င္ Check in ၀င္ၿပီး Airline ေလယာဥ္ အမွတ္ VN.163 ၿဖင့္ နံနက္ ၀၈:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ဒါနန္းၿမိဳ႔ (Da Nang) သို႔ နံနက္ ၀၉:၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ဆက္လက္္၍ ေရွးေဟာင္းျပင္သစ္ပံုစံ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖင့္ ဥေရာပၿမိဳ႕ေလးသဖြယ္ တည္ရိွေနေသာ Ba Na Hill ေတာင္ေပၚသို႔ အာရွ၏ အရွည္ဆံုးေသာ Cable Car စီး၍ တက္ေရာက္ၾကပါမည္။ Ba Na Hill ေတာင္ေပၚတြင္ French Villas ၊ Suspension Bridge ၊ Golden Bridge ၊ Nui Chua ႏွင့္ The Mountain Peak ၊ Vong Nguyet Villa ၊ Linh Ung Pagoda ႏွင့္ Sakyamuni Buddha’s monument Ba Na တို႔တြင္ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ကစားၾကၿပီး အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးၾကပါမည္။ ေန႕လည္စာကို Local Restaurant တြင္သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ေတာင္ေပၚမွ ျပန္ဆင္းလာကာ ေရွးေဟာင္းအေငြ႕အသက္မ်ား လႊမ္းျခံဳရာ ေဟြအန္းျမိဳ႕ သို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ထို႕ေနာက္ ေဟြအန္းျမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္ အအံုပံုစံအိမ္ငယ္ ေလးမ်ားျဖင့္ Chinese ၊ Japanese & European စတုိင္လႊမ္းၿခံဳတည္ရိွေနေသာ ေဟြအန္းၿမိဳ႕ေလးကို လမ္းေလွ်ာက္၍ လည္ပတ္ၾကပါမည္။ ညစာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။ ညစာသံုးေဆာင္ ၿပီးေနာက္ ၾကယ္သံုးပြင့္ အဆင့္ရွိ Hotel Lantern Hotel or Similar 3 Star Hotel သို႔ Check In ၀င္ကာ ေဟြအန္း ၿမိဳ႕ေလး၏ ညအလွကို တစ္၀ႀကီးခံစား၍ အိပ္စက္အနား ယူပါမည္။

Day 5: HOI AN – DA NANG – HA NOI - YANGON

ဟိုတယ္တြင္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ မိမိ စိတ္ၾကိဳက္ ကိုယ္ပို္င္အစီအစဥ္ၿဖင့္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ လည္ပတ္ၾကၿပီး ေနာက္ ေဟြအန္းၿမိဳ႔ မွ ဒါနန္းၿမို႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။ ဒါနန္းၿမိဳ႔ သို႔ေရာက္လွ်င္ ေန႔လည္စာကို Local Restaurant တြင္ သံုးေဆာင္ၾကၿပီးေနာက္ ညေနပိုင္းတြင္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႔ သို႔ ၿပန္လည္ထြက္ခြာရန္ ဒါနန္း ေလဆိပ္သို႔ သြားေရာက္ၾကပါမည္။ ဒါနန္းေလဆိပ္ သို႔ေရာက္လွ်င္ Check in ၀င္ၿပီး Vietnam Airlines ေလယာဥ္ အမွတ္ VN.172 ၿဖင့္ ေန႔လည္ ၀၁:၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႔ သို႔ ေန႔လည္ ၀၂:၂၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ သို႔ ၿပန္လည္ထြက္ခြာရန္ အတြက္ Check in ၀င္ၿပီး Vietnam Airlines ေလယာဥ္ အမွတ္ VN.957 ၿဖင့္ ညေန ၀၄:၃၀ နာရီအခိ်န္တြင္ ထြက္ခြာၾကပါမည္။ ညေန ၀၆:၀၀ နာရီအခိ်န္ တြင္ ရန္ကုန္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ သို႔ စိတ္ခ်မ္းေၿမ႔ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိၾကပါမည္။

********************** End of Tour ********************

၄ည/၅ရက္ ဟေလာင္းေဘး - ဟႏိြဳင္း - ဒါနန္း - ဘန္နဟင္လ္း - ေဟြအန္း ခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း

၂၈ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၈ ~ ၀၁ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၉ ခရီးစဥ္ေစ်းႏူန္း

1. လူႀကီးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 654 (ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းေနလွ်င္)
2. ၁၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 654 (အခန္းတစ္ခန္းထဲတြင္ လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ေနလွ်င္)
3. ၁၁ႏွစ္ေအာက္ကေလးတစ္ဦးေစ်းႏူန္း USD 559 (မိဘႏွင့္အတူအိပ္လွ်င္)
4. တစ္ေယာက္ခန္းေနလွ်င္ USD 709

မွတ္ခ်က္

 • ၁)ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏူန္းသည္ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားသည့္အတိုင္း အကုန္အၿပီးအစီးပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ ေကာက္ခံျခင္းမ်ား လံုး၀ မရိွပါ။
 • ၂)ခရီးစဥ္သြားျဖစ္ရန္ေသခ်ာပါက ေဖၚျပပါခရီးစဥ္ေစ်းႏႈန္း၏ 50% ကို ႀကိဳတင္ေငြ Deposit အျဖစ္ေပးသြင္းရပါမည္။က်န္ေငြ 50% ကို ခရီးမထြက္ခင္ ၁၀ရက္ အလိုတြင္ ေပးေခ်ရပါမည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေဖၚျပပါ 3 Star အဆင့္ရိွ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ ၄ ညအိပ္တည္းခိုနိုင္မူ (4 Night Accommodations)
 • ၂) Vietnam Airlines (VN) အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္
 • ၃) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ Air Con Bus ျဖင့္ လည္ပတ္မူမ်ား (Fully Transportation)
 • ၄) အထက္ပါ ခရီးစဥ္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ ၀င္ေၾကးမ်ားအားလံုး
 • ၅) ခရီးစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ နံနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညေနစာမ်ား
 • ၆) ဧည့္သည္တစ္ဦးစီအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသန္႔တစ္ဘူး
 • ၇) ေဒသခံ အဂၤလိပ္စကားေျပာ ဧည့္လမ္းညႊန္ (Local Guide)
 • ၈) Guide ႏွင္ Driver အတြက္ေပးရေသာ Tip Money
 • ၉) ခရီးစဥ္ အစအဆံုး လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မူေပးေသာ Columbus Travels & Tours မွ Tour Leader

ခရီးစဥ္တြင္မပါ၀င္ေသာ၀န္ေဆာင္မူမ်ား

 • ၁) ေလယာဥ္စီးရာတြင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ၀န္ပိုသယ္ေဆာင္ခမ်ား
 • ၂) ခရီးစဥ္တြင္ မေဖၚျပထားေသာ အပိုလည္ပတ္မူမ်ားနွင့္ ၀င္ေၾကးမ်ား
 • ၃) ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ အပိုသံုးေဆာင္ေသာ အေအး၊ ေသာက္ေရသန္႔ ႏွင့္ အျခားေဖ်ာ္ယကာမ်ား
 • ၄) ဟိုတယ္တြင္ အသံုးျပဳေသာ အ၀တ္ေလွ်ာ္ခ၊ ဖုန္းသံုးစြဲခႏွင့္ Minibar အသံုးျပဳခမ်ား
 • ၅) ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားသယ္ယူျခင္းအတြက္ ေလဆိပ္ ႏွင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေပးေဆာင္ရေသာ Tip Money
 • ၆) မိမိကိုယ္တိုင္သံုးေသာ စရိတ္မ်ား (Personal Own Expense)

****************** End ******************

^